در ميان كوه هاي سر به آسمان كشيده لرستان ، عشاير بختياري در حوالي اليگودرز و ازنا زندگي مي كنند و زندگي روايتي ديگر دارد. تا آنگاه كه مجلس عروسي به پا شود و سرور جشن و پايكوبي ، سواركاري و تير اندازي نيز بتوانند به عنوان رسوم كهن اين مردمان عرض اندام كنند . اما اين بدان معنا نيست كه عادتهاي شهر نشيني در جمع اين مردمان رسوخ نكند.

[url=http://www.salijoon.info/:24fqf6s6]http://www.salijoon.info/mail/880802/arosi/L00920302755.jpg[/url:24fqf6s6] [CENTER][url=http://www.salijoon.info/:24fqf6s6]http://www.salijoon.info/mail/880802/arosi/L00920302771.jpg[/url:24fqf6s6] [CENTER][url=http://www.salijoon.info/:24fqf6s6]http://www.salijoon.info/mail/880802/arosi/L00920302712.jpg[/url:24fqf6s6] [CENTER][url=http://www.salijoon.info/:24fqf6s6]http://www.salijoon.info/mail/880802/arosi/L00920302720.jpg[/url:24fqf6s6] [CENTER][url=http://www.salijoon.info/:24fqf6s6]http://www.salijoon.info/mail/880802/arosi/L00920302708.jpg[/url:24fqf6s6] [CENTER]http://www.salijoon.info/mail/880802/arosi/L00920302696.jpg [CENTER][url=http://www.salijoon.info/:24fqf6s6]http://www.salijoon.info/mail/880802/arosi/L00920302725.jpg[/url:24fqf6s6] [CENTER][url=http://www.salijoon.info/:24fqf6s6]http://www.salijoon.info/mail/880802/arosi/L00920302730.jpg[/url:24fqf6s6] [CENTER][url=http://www.salijoon.info/:24fqf6s6]http://www.salijoon.info/mail/880802/arosi/L00920302734.jpg[/url:24fqf6s6] [CENTER][url=http://www.salijoon.info/:24fqf6s6]http://www.salijoon.info/mail/880802/arosi/L00920302740.jpg[/url:24fqf6s6] [CENTER][url=http://www.salijoon.info/:24fqf6s6]http://www.salijoon.info/mail/880802/arosi/L00920302746.jpg[/url:24fqf6s6] [CENTER][url=http://www.salijoon.info/:24fqf6s6]http://www.salijoon.info/mail/880802/arosi/L00920302751.jpg[/url:24fqf6s6] [CENTER][url=http://www.salijoon.info/:24fqf6s6]http://www.salijoon.info/mail/880802/arosi/L00920302760.jpg[/url:24fqf6s6]
مراسم عروسي در عشاير ‌اشترانكوه لرستان
]]>
نویسنده : م.ا ، تاریخ : یازدهم دی 1348 ، ساعت : 03:30